Vedtægter, regulativer og retningslinjer

Nedenfor findes vedtægter, regulativer og retningslinjer på spildevandsområdet:

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg 
- gælder for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde er tilknyttet kommunens kloakforsyning, og omfatter endvidere regler for betaling for den obligatoriske tømningsordning.

Administrationspraksis for drift og vedligeholdelse af kloaksystemer
- beskriver forhold vedr. tilslutning af ejendomme til kloaksystemet samt etablering og drift af skelbrønde og stikledninger. Derudover beskriver notatet ansvarsforhold omkring drift og vedligeholdelse af kloaksystemer i henholdsvis statsveje, kommuneveje, private fællesveje, private veje og veje i boligforeningsområder.

Regulativ for tømningsordning- regler for tømningsordningen for bundfældningstanke i kommunen. I regulativet kan du læse om, hvem der er omfattet af tømningsordningen, grundejerens ansvar og retningslinjer for tilmelding, afmelding til ordningen og betaling. 

Refusion ved vandspild
- hvis du har haft vandspild på grund af utætte installationer, kan du måske få refunderet vandafledningsbidraget.