Ordforklaring på spildevandsområdet

Afløbssystem
Ledningssystem, der fører spildevand, regnvand og drænvand til renseanlæg eller recipient.

Afskærende ledning
Kloakledning, der opsamler spildevand eller regnvand fra én eller flere hovedledninger eller kloakoplande og transporterer vandet videre til en fjernere beliggende pumpestation, renseanlæg eller recipient.

Befæstede arealer
Arealer, der er helt eller delvis uigennemtrængelige for vand.

BI5
5-døgns biokemisk iltforbrug. Den engelske betegnelse er BOD. Mål for mængden af organisk stof i spildevand. Den mængde ilt, som mikroorganismer anvender til nedbrydning af spildevandets indhold af organisk stof i løbet af 5 døgn.

BOD
Den engelske betegnelse for BI5. BOD står for Biochemical Oxygen Demand.

Bundfældning
Stoffer og partikler synker i vand til bunds, når vandet er i ro, f.eks. i et bassin eller en tank.

Bundfældningstank
Mindre mekanisk renseanlæg, som anvendes til rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. I bundfældningstanken bundfældes faste stoffer, og papir og fedt m.v. tilbageholdes, mens kun en lille del af spildevandets forurenende stoffer fjernes. Fra bundfældningstanke er der typisk direkte afløb til dræn, recipient eller afløb til et nedsivningsanlæg. Bundfældningstanken skal jævnligt tømmes af en slamsuger – se tømningsordning.

COD
Chemical Oxygen Demand. Mål for mængden af organisk stof i spildevand, som kan iltes kemisk.

Drænvand
Grundvand og nedsivende regnvand der samles i omfangsdræn omkring kældre og ledes til et afløbssystem. Drænvand kan også være grundvand, der opsamles i markdræn. Dette drænvand ledes ud i søer, vandløb eller havet.

Erhvervsejendom
På spildevandsområdet regnes erhvervsejendomme alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, f.eks. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end husspildevand.

Faskine
Tildækket stenfyldt rende i jorden, hvortil der ledes overfladevand. Hulrummene mellem stenene fungerer som magasin for det tilledte vand, indtil det siver ned i jorden. Hensigten med faskiner er at nedsive regvand (eller evt. spildevand) i jorden.

Filterskyllevand
Vand der fremkommer ved returskylning af sandfiltre i et vandværk. Vandet vil normalt være forurenet med jern- og manganforbindelser i form af suspenderet stof.

Forsinkelsesbassin
Bassinanlæg til opsamlling af spildevand ofte i forbindelse med et overløbsbygværk. Forsinkelsesbassinet opmagasinerer spildevand, f.eks. under regn. Det opmagasinerede vand afgives langsomt til afløbssystemet, når der igen er kapacitet heri.

Fællessystem
Et kloaksystem, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning.

Genanvendt tagvand
Regnvand opsamlet fra tage til erstatning for vandværksvand, f.eks anvendt til wc-skyl og tøjvask i maskine.

Gentagelsesperiode
Den hyppighed som en begivenhed sker med. Hvis en given regnhændelse eller opstuvningshændelse til en bestemt kote har en gentagelsesperiode på 5 år, er det ensbetydende med, at hændelsen statistisk set vil forekomme hvert 5. år.

Gravitationsledning
Rørledning, som er anlagt med fald i vandstrømmens retning. Vandet løber ved hjælp af tyngdekraften.

Husspildevand
Spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder, d.v.s. afløb fra baderum, toiletter og køkkener, falder også ind under denne definition.

Indsivning
Overfladevand eller grundvand, der trænger ind i spildevandsledninger eller brønde via revner og sprækker.

Kloaksystem
Samme som afløbssystem.

Kølevand
Vand der anvendes til køling af maskiner og processer i industrien. Kølevand føres i videst muligt omfang i lukkede systemer. Uforurenet kølevand, der overholder fastsatte temperaturgrænser, kan tillades ført til regn- eller spildevandssystemet.

Nedsivning
Afledning af spildevand til jorden, hvor spildevandet gennemsiver og renses i forskellige jordlag. Spildevandet siver enten til grundvand eller strømmer til søer, vandløb eller kystområder.

Nedsivningsanlæg
Anlæg til afledning af spildevand fra ejendomme i ikke kloakerede områder. Spildevandet ledes til en bundfældningstank, hvor faste stoffer tilbageholdes. Vandet ledes eller pumpes ud til nedsivning i jorden, f.eks. gennem et sivedræn.

Offentlige spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse.

Opland (kloak-)
Det område, som ledningsnettet og/eller en pumpestation afvander.

Opstemning/opstuvning
En betegnelse for den hævning af vandstanden der sker i kloaksystemet, når det regner kraftigt. Vandstanden stiger, hvilket kan være årsagen til oversvømmelse af lavtliggende kældre.

Organisk stof
Organisk forbindelse, som indeholder kulstof. Organisk stof er bl.a. proteinter, fedtstof og kulhydrater. På renseanlæg nedbryder mikroorganismer det organiske stof i spildevand ved brug af betydelige mængder ilt. Nedbrydningen foregå også i naturen. Er der ikke tilstrækkelig ilt til stede, opstår der iltfrie forhold og der dannes ildelugtende og giftige restprodukter. Det er derfor ikke hensigtsmæssig at nedbrydningen foregår i naturen/recipienterne, hvor iltfrie forhold kan have konsekvenser for dyr og planter. Af den grund skal størstedelen af det organiske stof nedbrydes på renseanlægget, inden vandet ledes til en recipient.

Overfladevand
Naturligt vand som løber oven på jorden f.eks. vandløb og søer. I spildevandsteknisk sammenhæng også regnvand som strømmer af på befæstede arealer.

Overløbsbygværk
Et bygværk er placeret et sted i et fællessystem, og under kraftig regn og overbelastning af kloakledningerne løber der en blanding af spildevand og regnvand ud til en recipient, så kloakledningerne aflastes, og opstuvningen i kloaksystemet bliver mindre. Spildevandet, som ledes til recipienten, er fortyndet med regnvand, men ikke renset.

PE
Personækvivalent. Måleenhed for spildevandsmængden. Den mængde spildevand, som 1 person giver anledning til i 1 døgn. 1 PE  svarer til 60 g BOD/BI5 og 0,2 m3 spildevand.

Perkolat
Perkolat er vand, der er sivet ned gennem forurenet materiale, f.eks. dagrenovation. Det ledes f.eks. fra lossepladser.

Private spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg, der ikke er omfattet af definitionen på offentlige spildevandsanlæg.

Processpildevand
Spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser.

Recipient
Betegnelse for det sted som spildevandet afledes til f.eks. vandløb, sø, hav eller jorden (nedsivning). Ordet recipient betyder modtager.

Regnvandsbassin
Anlæg i forbindelse med bortledning af regnvand fra befæstede arealer. Regnvandsbassinet opmagasinerer regnvand under kraftig regn og afgiver langsomt regnvandet til en afskærende ledning eller recipient.

Renseklasse
Nærmere fastsatte krav til den nødvendige spildevandsrensning i det åbne land for at opnå eller fastholde den fastsatte recipientkvalitetsmålsætning.

Samletank
Betegnelse for en lukket tank eller beholder, der anvendes til opsamling af alt spildevand fra én eller flere ejendomme. Samletanke anvendes i områder, der ikke er kloakerede. Samletanken tømmes efter behov (når den er fuld) af en slamsuger, som kører indholdet til renseanlægget.

Sandfang
Den nederste del af en sandfangsbrønd. Sandfanget sidder under udløbet fra brønden, hvor sand og lignende kan opsamles. Udløbet er det sted, hvor vandet forlader brønden. Der skal stå vand i bunden af en sandfangsbrønd.

Separatsystem
Et kloaksystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Spildevandet ledes til renseanlæg og regnvandet ledes til nærmste egnede recipient evt. gennem et bassin.

Septiktank
Samme som bundfældningstank.

Skelbrønd
En brønd på stikledningen tæt ved grundgrænsen, der giver mulighed for inspektion og rensning. Kommunen bruger skelbrønden til at definere grænsen mellem offentlig og privat kloak når det gælder driften af stikledning - dog ikke vedligehold. I områder med separat kloakering vil der ofte være to skelbrønde på hver grund - en til spildevand og en til regnvand. I nogle tilfælde er der dog ingen skelbrønd på stikledningen til regnvand.

Spildevand
Alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og fra befæstede arealer samt vand, der kan sidestilles hermed. Definitionen på spildevand omfatter således husspildevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer, processpildevand, afværgevand, filterskyllevand, kølevand, samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn samt drænvand fra kirkegårde af definitionen. I separatkloakerede områder tales der om regnvand og spildevand og i denne sammenhæng omfatter spildevand ikke regnvand og overfladevand.

Spildevandsanlæg
Åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Spildevandsforsyning
Ved spildevandsforsyning forstås den virksomhed eller del af kommunen der er ansvarlig for anlæg og drift af offentlige spildevandsanlæg.

Stikledning
Ledninger, der går fra de offentlige kloakledninger til de enkelte ejendomme. Stikledninger er normalt offentlige frem til skel, mens de er private inden for skel.

Særligt forurenet spildevand
Spildevand med et højere forureningsindhold end i husspildevand.

Tag- og overfladevand
Regnvand fra tagflader og helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.

Trix-tank
Samme som bundfældningstank.

Tryksystem
Ledningssystem efter pumpestation, hvor vandet pumpes frem.

TV-inspektion
Registrering af en lednings tilstand ved gennemkørsel af ledningen med et kamera. Herved kan registreres deformationer, forskudte rørsamlinger, indtrængende rødder m.v.

Tømningsordning
Ved en kommunal tømningsordning for bundfældningstanke, forstås en ordning, hvor kommunen forestår regelmæssig tømning af tankene og har ansvaret for bortskaffelse af indholdet efter gældende bestemmelser herom. Tilslutning til ordningen er obligatorisk.