FORBRUGERVEJLEDNING TIL ANALYSERESULTATER

Hårdhed: Vandets hårdhed bestemmes af indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden afhænger mest af undergrundens indhold af kalk og er derfor lav i Vestjylland, hvor vi ikke har meget kalk i jorden. Vandets hårdhed har i det daglige mest betydning for vores forbrug af sæbe samt pga. udfældninger i elkedler, på badeværelset osv. Vandets hårdhed angives i hårdhedsgrader (o dH). Ringkøbing-Skjern Forsynings vand har typisk en hårdhed omkring 8 o dH. Dette er en lav hårdhed, og vores vand siges derfor at være blødt.

Jern og mangan: Jern og mangan er naturligt forekommende i grundvandet. Jern og mangan er ikke sundhedsskadeligt, men vi fjerner det på vandværket (ved iltning og filtrering), da vi ellers kan få problemer med udfældning i ledningsnettet, misfarvning af tøj og kummer samt dårlig smag og udseende af drikkevandet. Jern giver røde misfarvninger, mens mangan er sort.

pH: Angiver vandets surhedsgrad. Ved pH 7 er vandet neutralt, over 7 er vandet basisk og under 7 er vandet surt. Ved lav pH-værdi (under 7) er der risiko for, at diverse metaller fra vandinstallationer kan opløses i vandet.

Nitrat: Nitrat tilføres primært grundvandet pga. anvendelsen af gødning (husdyr- og kunstgødning) på dyrkede marker. Nitrat kan udvaskes af rodzonen, og hvis det ikke omdannes i jorden, vil koncentrationen i grundvandet stige. Der er sundhedsrisiko forbundet med indtagelse af vand med et højt nitratindhold. I årenes løb er rigtigt mange vandværksboringer blevet lukket pga. for højt indhold af nitrat. Der er ikke nitrat i vandet i nogen af de boringer, som Ringkøbing-Skjern Forsyning indvinder fra.

Pesticider: I landbrug, skovbrug og private haver anvendes sprøjtemidler (pesticider) til bekæmpelse af f.eks. ukrudt og skadedyr. Der er risiko for, at pesticiderne udvaskes til grundvandet og dermed forurener vores drikkevand. Ringkøbing-Skjern Forsyning analyserer regelmæssigt drikkevandet for over 30 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter. Vi har heldigvis aldrig fundet indhold af pesticider i drikkevandet, som overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier.

Kimtal: Kimtal er et udtryk for vandets indhold af bakterier. Bakterier forekommer overalt i vores omgivelser - også i det grundvand, vi indvinder til drikkevand, og på vores vandværker. De fleste bakterier er imidlertid uskadelige, og der er derfor opstillet grænseværdier for vandets indhold af bakterier. Høje kimtal i vandprøver tyder på en forurening. Ringkøbing-Skjern Forsyning overvåger løbende vandets indhold af bakterier, og vi reagerer omgående på evt. overskridelser.

Coliforme bakterier: Coliforme bakterier er en gruppe af bakterier, der er naturligt forekommende i jord og overfladevand. Coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet, og konstante fund af coliforme bakterier er uacceptabelt i modsætning til spredte, sporadiske fund. Når der i en vandprøve konstateres coliforme bakterier, udtager laboratoriet straks en omprøve. Såfremt der ikke konstateres coliforme bakterier i omprøven, betegnes fundet som sporadisk.

Eschericia coli (E. coli): E. coli (colibakterier i daglig tale) udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos dyr og mennesker. Colibakterier forekommer i jord og vand, der er forurenet med afføring fra dyr eller mennesker. Colibakterier kan under ingen omstændigheder tolereres i drikkevand. Ved forekomst af colibakterier kan embedslægen udstede kogepåbud. Vi har heldigvis aldrig været i denne situation i Ringkøbing-Skjern Forsyning.

 

Vi analyserer for en lang række andre stoffer i drikkevandet. Hvis du har spørgsmål til vores vandanalyser, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.