Fordelene ved biogas

Der findes mange fordele ved at anvende biogas som energikilde. Overordnet set kan disse inddeles i 3 kategorier: Samfundsmæssige-, miljø- og klimamæssige og landbrugsmæssige. De specifikke fordele bliver gennemgået nedenfor.

Samfundsmæssige effekter:

 • Gødning og gylle udgør en stor uudnyttet biomasseressource, der kan bidrage væsentligt til fremtidens energiforbrug.
 • Naturgas er en begrænset ressource, som allerede nu er ved at blive udtømt i Danmark. Biogas vil til dels kunne erstatte denne ressource og evt. transporteres rundt i landet i det store naturgasnet, der allerede findes.
 • En stor biogasproduktion giver dermed en forbedret forsyningssikkerhed.
 • Biogasanlæg bringer øget beskæftigelse til landbrugsområderne, der mange steder har brug for nye arbejdspladser.
 • Biogasproduktion er i flere undersøgelser konstateret at være den billigste metode til at mindske drivhuseffekten, som er en konsekvens af emission af drivhusgasser.
 • Store mængder organisk affald udnyttes og næringsstofferne genanvendes.
 • Biogasanlæg giver mulighed for produktion af energiafgrøder til energiformål. I fremtiden vil man derfor givetvis se en øget produktion af især vedvarende græs på arealer med indvinding af drikkevand. Udvaskning af nitrat er fra vedvarende græsarealer næsten nul. Det kan derfor være et redskab til at beskytte miljøfølsomme arealer.

Miljø- og klimamæssige effekter:

 • Biogasproduktion øger tilgængeligheden af kvælstof for afgrøderne, og det resulterer i en bedre kvælstofudnyttelse.
 • Den afgassede gylle resulterer i en mindre fordampning af ammoniak fra marken efter udbringning.
 • Afgasset gødning lugter langt mindre end rå gylle. Det giver færre lugtgener i forbindelse med især forårsudbringningen af husdyrgødning.
 • Afgasning af husdyrgødning medfører et stærkt reduceret tab af metangas fra gyllelagertankene. Gassen opsamles i stedet på anlægget og udnyttes i energiproduktionen. Metan er en drivhusgas, der er ca. 20 gange kraftigere end kuldioxid. Effekten er derfor af væsentlig betydning for belastningen af atmosfæren med drivhusgasser.
 • Anvendelse af afgasset gylle som gødning i stedet for rå gylle medfører desuden at produktionen af lattergas i jorden mindskes. Også dette er af betydning for en mindre klimabelastning.
 • Biogas anvendes typisk i Danmark til produktion af kraftvarme. Biogassen fortrænger fossile brændstoffer som fx kul, der ellers benyttes til produktion af el og fjernvarme.
 • Biogasproduktion giver mulighed for at udnytte enggræs som ressource og dermed holde lavtliggende arealer fri for tilgroning og høste og fjerne næringsstoffer til mere robuste arealer.

Landbrugsmæssige effekter:

 • Lugtgener i forbindelse med gylleudbringningen reduceres markant.
 • Kvælstofudnyttelsen i gødningen øges væsentligt og gødningsøkonomien og udbytterne forbedres.
 • Biogasanlæg kan fungere som en effektiv central til fordeling af næringsstoffer. Med fællesanlæg fås en effektiv og billig omfordeling af næringsstoffer mellem brug med for meget gødning til brug med for lidt.
 • Smittekim og parasitter i husdyrgødningen elimineres.
 • Samlet kan tilknytning til et biogasanlæg af de nævnte årsager give en forbedret økonomi på gården.
 • Et biogasanlæg giver mulighed for produktion af og indtjening på produktion af energiafgrøder.