Kriterier for refusion ifm. vandspild

Hvis du har haft vandspild på grund af brud på skjulte faste installationer, kan du under betingelse af nedenståede retningslinjer, få refunderet vandafledningsbidraget for den del af forbruget, som ikke er ledt til kloak og renseanlæg. Du kan ikke få refusion for synlige utætheder, f.eks. løbende toiletter og vandhaner.

Hvis du vil forsøge at få refunderet vandforbruget til vandværk, skal du søge om det hos dit vandværk. Får du vand fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, kan du læse mere nedenfor.

Hvis der forekommer brud på en ledning efter vandmåler, kan du få reduktion i betaling af vandforbruget og vandafledningsbidraget efter følgende retningslinjer:

  • For reduktion i betaling af vandforbruget skal der være tale om en ejendom til boligformål.
  • Grunden til spildet skal være fundet, og spildet skal være stoppet. 
  • Grunden til spildet skal kunne dokumenteres af den aut. VVS-installatør, som har repareret skaden. 
  • Du kan kun få fritagelse for vandforbruget og vandafledningsbidraget, som skyldes brud på skjulte faste installationer. Du kan derfor ikke blive fritaget for vandforbruget eller vandafledningsbidraget ved brud på f.eks. tilsluttede haveslanger og lignende. 
  • Reduktion i betaling af vandforbruget kan kun ske hvis det godkendes af Ringkøbing-Skjern Forsyning iht. ovenstående kriterier, og kun for den del der ligger over 300 m3 tillagt normalforbruget. Normalforbruget er gennemsnittet af forbruget i de to seneste år. Hvis disse år ikke vurderes som værende repræsentative, kan der lægges en anden vurdering til grund.
  • Reduktion i vandafledningsbidraget kan kun ske hvis det godkendes af Ringkøbing-Skjern Forsyning iht. ovenstående kriterier, og hvis vandspildet udgør mindst 20 kubikmeter og mindst 20 procent af det gennemsnitlige forbrug i de seneste 2 afregningsår. Hvis vandspildet udgør mere end 300 kubikmeter tillagt normalforbruget, ydes der reduktion, uanset at spildprocenten ikke er nået. Spildprocenten beregnes på baggrund af forbruget i det indeværende afregningsår minus det gennemsnitlige forbrug i de seneste 2 afregningsår. Hvis disse år ikke vurderes som værende repræsentative for det år, hvori vandspildet er foregået, kan vi lægge en anden vurdering til grund.
  • Du kan kun få reduktion i vandafledningsbidraget , hvis det kan sandsynliggøres, at vandet ikke er løbet til kloak. 
  • Du kan ikke få reduktion for vandspild forårsaget af utætte installationsgenstande, for eksempel et løbende toilet. 
  • Du kan ikke få reduktion, hvis spildet skyldes egen forsømmelighed, eller hvis du har forsømt at stoppe spildet. 

Henvendelser om målerfejl og vandspild behandles administrativt efter ovenstående retningslinjer.

Skema til ansøgning om refusion
Vejledning til skema til ansøgning om refusion