Søndervig Vandværk

Vand pr. m3 5,63 kr.
Statsafgift pr. m3 7,33 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,49 kr.
I alt inkl. moms 13,45 kr.
   
Årligt abonnement  
Sommerhuse og helårshuse 625,00 kr.
Erhverv 1.750,00 kr.
   
Tilslutningsafgift (indeksreguleret) 26.250,00 kr.
   
Gebyrer  
Rykkerskrivelse * 100,00 kr.
Inkassomeddelelse * 100,00 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * 432,00 kr.
Genoplukning 540,00 kr.
Betalingsaftale * 200,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 90,00 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort) 375,00 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) 83,75 kr.
Udskrift af regningskopi 43,75 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted) 1.545,00 kr.
Fakturagebyr 31,25 kr.
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.375,00 kr.
   
Alle priser er inkl. moms.
Dog er de *-markerede fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens
afgørelse
(SKM2004.273.TSSaf 2. juli 2004)
Rente ved for sen betaling (morarente/procesrente) + 7,20% - lovbestemt tillæg.
 

Bemærk: Det er ikke tilladt at benytte egne hængelåse på målerbrøndene. Disse vil blive fjernet uden varsel ved kontrol/eftersyn. Alle arbejder i målerbrønden skal udføres af vandværket.

Selvaflæsning af måleren bedes foretaget efter sæsonen, når huset normalt forlades. Kortet udsendes medio november og bedes indsendt senest som anført på kortet. I tilfælde af manglende aflæsning foretager vandværket aflæsningen. Der vil blive opkrævet et gebyr på 375,00 kr samt et rykkergebyr på 90,00 kr.