Strukturplan renseanlæg

Ringkøbing-Skjern Forsynings strukturplan har til formål at samle al spildevand fra hele kommunen til rensning på Tarm renseanlæg. Fra 2028 vil Ringkøbing-Skjern Forsyning således kun have ét renseanlæg tilbage. Tarm renseanlæg bliver udvidet og moderniseret til at kunne rense al spildevand fra hele kommunen. På den her side kan man få svar på nogle af de spørgsmål der typisk opstår når man ændrer grundlæggende ved en så vital infrastruktur.

Læs pressemeddelelse om igangsætning.

Igangsætning af plangrundlag og miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 31. oktober 2022 sendt indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og det konkrete projekt for samling af spildevand på Tarm renseanlæg samt input til miljørapport i offentlig høring. Klik her for at se annonceringen på kommunens hjemmeside.

 

Fyraftensmøde 

Den 24. marts 2022 afholdtes fyraftensmøde for de interesseorganisationer der har relationer til Skjern Å, Tarm renseanlæg og Ringkøbing fjord. På mødet præsenteredes strukturplanen på spildevand og væsentlighedsvurderingen.

Se referat fra mødet.

Læs pressemeddelelse udsendt den 17. juni 2022.

Åbent hus på Tarm renseanlæg 

Den 11. maj og den 8. september afholdtes åbent hus på Tarm Renseanlæg. De fremmødte borgere fik en rundvisning på renseanlægget og bagefter fortalte forsyningens medarbejdere om den forestående udvidelse.

På møderne vistes nogle visualiseringer og kort over den planlagte udvidelse. Der er linket til visualiseringer og kort nedenfor:

Se visualiseringer:
Angivelse af kameravinkler på nedenstående visualiseringer
Visualisering 1
Visualisering 2
Visualisering 3
Visualisering 4

Kort over det samlede projekt med ledningsanlæg

Kort over Tarm renseanlæg med udvidelse og ny udløbsledning

Hvorfor samle spildevandsrensningen?

Centraliseringen af renseanlæggene vil medføre en markant forbedring af rensningen af byernes og industriens spildevand. Et centralrenseanlæg i Tarm vil rensemæssigt bedre kunne håndtere udsving og pga. en langt større opstuvningsvolumen vil overløb fra spildevandssystemet fortsat kunne mindskes i takt med at fælleskloakerede områder separeres.

Små renseanlæg stammer fra en tid hvor der var færre krav til rensning, ikke så meget fokus på overløb og ingen økonomisk regulering. De renser dårligere, de er dyre i drift og vedligehold, de forårsager flere overløb, de er mere sårbare over for ændringer i spildevandsindholdet, og de kan ikke fremtidssikres til at håndtere øgede rensekrav.

Pga. den større kapacitet vil systemet være forberedt på nye vandforbrugende industrier og på udvidelser ved eksisterende industrier uanset hvor i kommunen det måtte være. Vi kan altså skabe økonomisk og industriel udvikling vel vidende at det ikke skader vores vandmiljø.

Allerede i dag øges kravene til f.eks. reduktion af lattergasemissioner, bedre håndtering af slam og mere energieffektive anlæg. Men i fremtiden kan forventes yderligere krav med fokus på f.eks. den grønne omstilling, medicinrester og plastaffald. Hvis Ringkøbing-Skjern Forsyning skal kunne leve op til de krav så er det afgørende at investeringer kun skal foretages på ét renseanlæg.

Hvorfor skal spildevandsrensningen samles på Tarm renseanlæg?

Tarm Renseanlæg er det nyeste, og teknologisk mest moderne anlæg Ringkøbing-Skjern Forsyning har. Det har i forvejen den største kapacitet, da der op igennem 00´erne og 10´erne er blevet investeret betydeligt i anlægget. Der er også plads til at udvide anlægget mod nord. Samtidig ligger det tæt på en god recipient, nemlig Skjern å, som er Danmarks mest vandførende å. Det betyder at selv om mængden af renset spildevand til Skjern å øges vil det ifølge en rapport fra det rådgivende ingeniørfirma WSP ikke have nogen væsentlig konsekvens for dyr og planter i Skjern å.

Se situationsplanen for det udvidede Tarm renseanlæg.

Hvad betyder det for min regning?

Det får ingen direkte betydning, på den måde at man kan se det på spildevandsregningen. Men det får en indirekte betydning. Men det betyder meget
Økonomisk er det dyrt og ineffektivt at reinvestere i mindre renseanlæg frem for at transportere spildevandet til ét større renseanlæg. Kort sagt ville Ringkøbing-Skjern Forsynings renseanlægselskab ikke på lang sigt kunne overleve økonomisk hvis ikke rensningen centraliseres.

Centraliseringen får ikke nogen umiddelbar betydning for prisen. Ringkøbing-Skjern Forsyning er som spildevandsselskab underlagt en streng økonomisk regulering fra staten. Selskabets faktiske driftsomkostninger lå ifølge Danva på gennemsnittet for spildevandsselskaberne i Danmark i 2021, og centraliseringen forventes at forbedre den placering i takt med at små omkostningstunge anlæg nedlægges.

Kan det betale sig at transportere spildevandet over lange afstande?

Det er ikke billigt at transportere spildevand over lange afstande, da det ofte skal pumpes. Men i strukturplanen udnyttes højdeforskellene i landskabet til at transportere spildevandet ved hjælp af fald på ledningen. På den måde skal der ikke bruges strøm til at transportere det.
Der bruges samtidig mindre energi ved at transportere det fremfor at rense spildevandet på små renseanlæg. Det skyldes at små renseanlæg er forholdsvis energitunge i forhold til den mængde spildevand de renser.

Hvad betyder det for naturen og miljøet?

Der er betydelige miljømæssige fordele ved at centralisere rensningen. Ifølge rådgivningsfirmaet WSP, der i en rapport har regnet på konsekvenserne ved at samle al spildevandsrensning i Tarm, vil det medføre en væsentlig reduktion af tilførslen af især kvælstof og fosfor til Ringkøbing fjord. F.eks. vil reduktionen af overløbsmængderne betyde at den udledte mængde kvælstof fra overløb reduceres med ca. 28%.

Kommer det til at lugte mere?

Man kan aldrig garantere at et renseanlæg ikke vil afgive lugt, men med udvidelsen af Tarm renseanlæg vil risikoen for at naboer til anlægget generes af lugt være langt mindre. Det skyldes dels at vi ved udvidelsen får mulighed for at bruge den nyeste teknologi til at reducere lugt, og samtidig placeres de bygninger, der genererer lugt længere fra bebyggede områder end de er i dag. Se situationsplan over renseanlægget.